kerk en recht

Kerkorde PKN

Geregeld preken

Wie preekt er? Vrijwel elk protestants kerkblad heeft een rubriek waarin de zondagse kerkdiensten staan opgesomd, met bij elke dienst de voorganger. Hier en daar bieden kranten nog dergelijke overzichten. Veel websites van kerkelijke gemeenten bieden nu de service voor…
Lees meer

Agenda

In alle plaatselijke regelingen is een bepaling opgenomen over het bijeenroepen van de kerkenraadsvergadering. In het door de landelijke kerk aangeboden model staat: ‘De vergaderingen van de  AK worden tenminste …(aantal) dagen van te voren bijeengeroepen door het moderamen, onder…
Lees meer

12-3-1a

In 2012 besloot het Generaal College voor de behandeling van Bezwaren en Geschillen in twee gevallen (12/11 en 15-16/11) dat het in zijn opvatting volgens de kerkorde niet mogelijk was dat een gemeentelid een bezwaar indient tegen het besluit van…
Lees meer